Η BOOMERTEL πρωτοπορεί στην ηλεκτρονική τιμολόγηση στην Κύπρο. Με δικές μας πρωτοβουλίες η Κύπρος απέκτησε τις απαραίτητες ψηφιακές υποδομές και πέτυχε έγκαιρα τη σύνδεση των υπηρεσιών του κράτους αλλά και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Δημόσια Ακαδημαϊκά ιδρύματα, ΑΗΚ, CYTA, Ημικρατικοί Οργανισμοί,) στο δίκτυο PEPPOL σύμφωνα με την οδηγία 55/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σήμερα το τοπικό κανονιστικό πλαίσιο έχει εναρμονιστεί πλήρως με την ευρωπαϊκή οδηγία 55/2014:

  • Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου του 15/02/2017 για χρήση του δικτύου PEPPOL από το κυπριακό δημόσιο για τη διακίνηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων
  • Υιοθέτηση του ευρωπαϊκού προτύπου ηλεκτρονικού τιμολογίου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην Κύπρο
  • Νόμος περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης 89(Ι)/2019

Τι είναι η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση;

Ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται το τιμολόγιο που έχει εκδοθεί, μεταδοθεί και παραληφθεί σε μια δομημένη μορφή ( σύμφωνα με το πρότυπο ηλεκτρονικού τιμολογίου ΕΝ 16931), που επιτρέπει την αυτόματη και ηλεκτρονική επεξεργασία του.

Όπως έχει υιοθετηθεί στην Κύπρο και σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι υποχρεωτική για τα κεντρικές τους κυβερνήσεις και για τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομές από τις 18/04/2019:

“Οι αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια τύπου XML που συνάδουν με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και του καταλόγου των συντακτικών δομών αυτού (PEPPOL)”.

Τι είναι το PEPPOL;

Το PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) είναι το πανευρωπαϊκό ανοικτό τεχνολογικό πρότυπο του φορέα OpenPEPPOL, που περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνουργημάτων και τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την ηλεκτρονική σύναψη συμβάσεων μεταξύ διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ηλεκτρονικών συμβάσεων (eProcurement) ή/και παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Σήμερα βρισκόμαστε στις παραμονές της υλοποίησης, στην Κύπρο, της υποχρεωτικής Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης στα πλαίσια των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση αποφάσισε πρόσφατα όπως και τα άλλα κράτη μέλη να  αρχίσει η Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το Νομοσχέδιο το οποίο θα καθιστά υποχρεωτική την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση για συναλλαγές με το δημόσιο από την 1/1/2022.

Αναμένεται, τέλη Μαρτίου το Νομοσχέδιο να περάσει για έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν προωθηθεί για τροποποίηση του νόμου 89(Ι)/2019 περί ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τέλος στο χαρτί και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής του. Τέλος στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία με συνημμένα PDF!

Και αν αφήσουμε τα 10% του παγόβουνου τα οποία βλέπουμε πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (υποχρεώσεις, νόμοι, κανονισμοί κλπ.)  και προσέξουμε τα 90% που κρύβονται κάτω από την επιφάνεια, θα βρούμε ένα θησαυρό  από πλεονεκτήματα.

Οι εναπομένοντες μήνες θα είναι αρκετοί για να προσαρμόσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα συστήματα τους και τις διαδικασίες τους για να μπορέσουν από την 1/1/2022 να ικανοποιήσουν τη νομοθετική πλέον απαίτηση για ηλεκτρονική τιμολόγηση των πελατών τους στο Δημόσιο Τομέα;

Η BOOMERTEL, της οποίας την Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης πιστοποιημένη από την Αρχή PEPPOL χρησιμοποιούν ήδη όλοι οι Φορείς του Δημοσίου, και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις  για συνδιαλλαγές B2G & B2B είναι στη διάθεση σας για να σας προτείνει τις εφαρμογές οι οποίες θα σας εξυπηρετήσουν καλύτερα:

  • Διαδικτυακές διασυνδέσεις για ΜΜΕ και ανεξάρτητους Επαγγελματίες
  • Διασυνδέσεις Λογιστικών Λογισμικών
  • Διασυνδέσεις για όλα τα λογισμικά τύπου ERP

Similar Posts